KUKLIN

KUKLIN

Wieś wzmiankowana w 1349. Drewniany kościół fil. pw. św. Anny wzniesiony jako kaplica w 1754 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem, jednonawowy z nie wyodrębnionym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nakryty dachem dwuspadowym. Pośrodku kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz manierystyczny ołtarz główny z pocz. XVII w. i barokowa ambona z końca XVII w.

U 3 km na płn. wsch. – Wieczfnia Kościelna. Wieś, siedziba urzędu gminy. Wzmiankowana w XIV w. jako osada leżąca na pograniczu ziemi wyszogrodzkiej i płockiej. Kościół par. pw. śm'. Stanisława Biskupa, zbudowany przed 1905 r., neogotycko-neoromański, murowany z cegły i kamieni. Trójnawowy z transeptem i zamkniętym trójbocznie prezbiterium.

Pomnik upamiętniający 36 żołnierzy z 20 DP poległych we wrześniu 1939 r., a pochowanych na miejscowym cmentarzu.

W odległości 7 km na płn. wsch. od Wieczfni Kościelnej – Grzebsk. Wieś na rzeką Orzyc. Wzmiankowana jako gród Grebezco w 1065 r. W 1502 r. erygowana tu była parafia. Stąd pochodził Stanisław Grzebski (1524-72), profesor Akademii Krakowskiej, matematyk i geodeta, znawca języków starożytnych (hellenista i hebraista), autor pierwszego polskiego podręcznika geometrii, wydanego w 1566 r. Grodzisko pierścieniowate o średnicy ok. 65 m i wysokości stromych wałów do 10 m, otoczone fosą, położone na skraju doliny Orzyca, datowane na XI w. Od zach. ślady podgrodzia i pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarza. W XII w. gród był siedzibą kasztelanii. Kościół par. pw. św. Leonarda z 1712 r., przebudowany w 1882 r., drewniany. Konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wzniesiony na planie wydłużonego ośmioboku. Prezbiterium silnie wydłużone, zamknięte trój-bocznie. Od wsch. wieża konstrukcji słupowej nakryta cebulastym hełmem z latarnią. Na kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz barokowe ołtarze z XVIII w. i manierystyczna ambona z 1 poi. XVII w. W ołtarzu głównym ciesząca się lokalnym kultem figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie tzw. pięknych madonn, późnogotycka, z końca XV w. W lewym ołtarzu bocznym późnogotycka rzeźba św. Leonarda trzymającego krzyż i pastorał, wykonana w poł. XV w. Przy rzeźbie liczne tabliczki wotywne. Kaplica pw. św. Leonarda z XVIII w., drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Na planie ośmioboku, jednoprzestrzenna, nakryta dachem ośmiopolaciowym. Usytuowana na miejscu dawnego podgrodzia. Fragmenty XVIII-wiecznych fortyfikacji otaczających dawny dwór. Park podworski o powierzchni 2,80 ha stanowi ciekawy zabytek sztuki ogrodowej.

W odległości 7 km od wsi Wieczfnia Kościelna – Tańsk-Przedbory. Na prawym brzegu Orzyca, w odległości 1,5 km na pin. zach. od wsi, znajduje się wczesnośredniowieczne, stożkowate grodzisko zwane „Kopcem” o wklęsłej platformie i stromych zboczach. Datowane jest na XI-XII w. W pobliżu cmentarzysko szkieletowe z kamienną obstawą grobów, datowane na XI w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *