PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, HODOWLA RYB

PRZEMYSŁ, ROLNICTWO, HODOWLA RYB

Opisywany teren jest stosunkowo słabo uprzemysłowiony. Przemysł skupiony jest zasadniczo w dużych ośrodkach miejskich: Warszawie, Płocku, Pruszkowie i Ostrołęce. Takie rozmieszczenie przemysłu uwarunkowane jest brakiem własnej bazy surowcowej, brakiem źródeł energii i dużą podażą siły roboczej. Powstałe w mniejszych ośrodkach w latach siedemdziesiątych XX w. w ramach tzw. deglomeracji przemysłu liczne filie dużych zakładów przemysłowych w nowych warunkach ekonomicznych przeżywają z reguły duże trudności. Do dobrze prosperujących należą zakłady przejęte przez koncerny zachodnie, nowo powstałe, głównie z udziałem kapitału zagranicznego wytwórnie, montownie, drukarnie, banki, firmy telekomunikacyjne, zlokalizowane w dużych miastach i ich sąsiedztwie hurtownie, firmy dużo produkujące na eksport (tekstylne, spożywcze, meblowe), wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych. Dobrze prosperują także firmy będące praktycznie monopolistami na rynku, jak Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku.

Użytki rolne zajmują blisko 55% omawianego terenu. Są to na ogół ziemie klas niższych. Po upadku wielkich i dużych przedsiębiorstw rolnych przeważają niewielkie gospodarstwa indywidualne. Uprawy to głównie zboża (żyto) i ziemniaki. Lokalnie na dużą skalę sadzi się warzywa (cebula, marchew, kapusta), rośliny przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak), krzewy owocowe (truskawki, maliny, porzeczki). Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują sady. Wśród zwierząt hodowlanych najliczniejsza jest trzoda chlewna. Mniejsze jest pogłowie bydła, a rzadko hoduje się rozpowszechnione w innych regionach kraju owce.

Dość dobrze miejscami rozwinięta jest hodowla ryb. Oparta jest prawie wyłącznie na sztucznych stawach hodowlanych. Hoduje się głównie karpie, w mniejszym stopniu liny, karasie, szczupaki i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *